PLÁN VÝSTAV 2021

Téma roku LOCKDOWN SURVIVORS – ačkoli je covid velkou komplikací pro společnost, tím největším problémem je přežití společenství ve zdraví s omezeným kulturním vyžitím. Cílem Art Space NOV v roce 2021 je ještě více setkávání, pokud to půjde naživo, když ne, jakýmikoliv jinými cestami. Společným tématem jsou také dvě strany existence – tíha i lehkost bytí, kunderovské otazníky. Plánujeme návrat k sympoziím, tentokrát se budou týkat bezprostřední přírody Pardubic a okolí.

květen – červen Petra Švecová Smaragdové děti * Nahoře nebe, dole taky * Nahoru, dolů, nahoru * Tabula smaragdina

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla v roce 2018 reprezentuje materiální i filozofický floating mezi obrazy, objekty, mizením a pohybem. Tentokrát autorka přichází s námětem, který od ní nečekáme. Pohybuje se mezi alchymií, mystikou a obratem ke světlu. K výstavě sama autorka napsala:
„To, co je dole, je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře, je jako to, co je dole.“ Smaragdová deska
Vize výstavy pro Galerii Art Nov v Pardubicích je od počátku připravována jako site specific malířský projekt, který reaguje na samotné prostory galerie. Sklepní a členité historické prostory možná nejsou vhodné pro klasické závěsné obrazy, ale na druhou stranu oproti klasické „white cube“ s sebou přinášejí celou řadu významů a emocí. Jako bychom se v galerii nacházeli ve světě „pod světem“, uprostřed spletitých kořenů, z nichž vyrůstá náš svět. Prostor „pod“ odkazuje k podvědomí, symbolům a archetypům, ale o to víc nás nutí se dívat vzhůru, nutí nás pokusit se přinést do prostoru světlo. Světlo ne jakožto fyzickou formu, ale světlo jako obrat. Světlo, které nás vede k uvědomění, že kdesi nad námi se nachází prostor, v němž se zhmotňují naše představy a touhy – podobně, jako se kořeny mění v rostliny, které kdesi nad námi vytvářejí kvetoucí zahradu.
Smaragdová deska a „svět pod světem“ je přitom výchozím momentem pro samotnou výstavu hned v několika ohledech. Nejen, že pro plánovanou výstavu počítám s konkrétními odkazy na zobrazení nebe v hermetických sděleních či mytologiích, dlouhodobě ale pracuji s osobními archetypy, tvary, které máme každý z nás v podvědomí jako osobní symboly. Mapa myšlenek a pocitů, které ovšem nejsou náhodné, ale vycházejí z naší podvědomé paměti i kulturní historie.
Navíc Smaragdová deska je filozofickým základem hermetismu, který ovlivnil i alchymii – a jak píše teoretik umění James Elkins ve své knize What painting is, malba je vlastně také alchymystickým procesem. Čímsi, co umělce pohltí a co nesměřuje jen k samotnému výsledku – obrazu, ale i hluboké duchovní proměně. „To, co je dole, je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře, je jako to, co je dole.“ Uspořádání obrazů je vytváření světa, který odráží principy a řád vesmíru.

https://www.petrasvecova.com/
Kurátor: Martina Vítková a Adam Hnojil

červenec – srpen JAN DUDEŠEK zvuková znějící instalace Echoes of Gravity II – Memoirs

Autor se narodil v Pardubicích roku 1946, na konci šedesátých let ještě během studií emigroval do Švýcarska, kde se živil jako umělecký kovář a realizoval objekty do interiéru i exteriéru, spolupracoval s architekty. Dostal se až do blízkosti polohy švýcarského konceptu a konkretismu. Vytváří objekty, které znějí, vychází z fyzikálních vlastností materiálu, využívá jeho přirozených vlastnosti, stejně jako fyzikálních dimenzí světa, například gravitace. Jinou polohou jeho díla je práce s textem. Žije částečně v Pardubicích a částečně v Curychu. V Pardubicích se poprvé představil výstavou Echoes of Gravity v Galerii města Pardubic (GAMPA) v roce 2013. Výstava v Art Space NOV po sedmi letech ukáže, kam se tvorba autora posunula a nejen to, připraví divákovi zážitek, jaký může poskytnout pouze vchod do jiného prostoru v podzemí. Výstava byla plánována už na rok 2020, ale kvůli autorovu vážnému zranění jsme ji museli přesunout a nahradit výstavou Miloše Šejna, připravovanou na rok 2021.
http://www.gmpardubice.cz/seznamte-se-honza-dudesek
https://dudesek.ch/
Kurátor: Martina Vítková

září – říjen ENVIRONMENTÁLNÍ SYMPOZIUM NATURE a výstava

Výstavní prostor Art Space NOV a jeho tým pořádal 5 let sympozia Umění a odpad – Odpad a umění. Téma plastů vychází z generálního tématu Pardubic, jímž je chemie a navazovalo na proslulé Tomanovo, Zeminovo a Kynclovo Artchemo z konce šedesátých let. Téma rezonovalo s dobou, plasty a jejich nadužívání se odrazilo všude ve společnosti, nejen v kulturní oblasti, školy dobře reagovaly na témata sympoziem nastíněná. Během pěti let přijeli do Pardubic pracovat zajímaví autoři – Josef Daněk, Petr Lysáček, Vladimír Kopecký, Martin Opl, Martin Zet, Marek Rejent, Robert Smolík, Jan Hendrych a odlišné skupiny autorů, scénografové, sochaři, filmaři nebo skláři. Nyní je evidentní, že plasty jsou všude. Rozhodli jsme se tedy změnit způsob, ale nikoli cíl, další sympozium se bude věnovat přírodním materiálům a environmentálním přístupům. Stěžejní osobností, která přijala naše pozvání je Miloš Šejn, jež se v galerii objevil už jako vystavující a performer (společně se svými žáky Davidem Helánem a Jánem Valíkem), přivede dva své žáky, skupinu doplní pardubická autorka Vladana Hajnová, umělec zabývající se nalezenými přírodními objekty Jakub Dvořák. Poslední účastník měl být ze zahraničí, ale možná ho budeme muset nahradit domácím autorem. Tvůrčí tým sympozia bude složen ze 6 osobností různého založení, aby došlo ke spolupráci, ale také k diverzitě. Galerie má pro téma přírody již zkušenost s některými výstavními projekty, například s výstavou Komponenty ostravského Libora Novotného nebo jednodenní performancí Wooden web. Součástí sympozia bude také workshop s Jiřím Zemánkem, o jehož máchovském putování krajinou vznikl letos film. Dvojice Šejn + Zemánek byla pro druhou polovinu 80. let v alternativní sféře ve východních Čechách klíčová. Zájem o environmentální tvorbu a sympozium jsme měli už loni, bohužel nám situace nedovolila sympozium zrealizovat.
Kurátor: Martina Vítková

listopad – prosinec SOUČASNÉ MLADÉ UMĚNÍ ZE LVOVA

Na počátku úvahy byla zvědavost, co se děje nedaleko za hranicemi na východ, jaké tam žije umění, z obvyklých zdrojů se o něm moc nedovídáme. Díky pátrání se zjistilo, že kontakty mezi českými a ukrajinskými umělci a školami existují a jsou překvapivě pestré. Aktuálně máme tři zdroje a tři možné varianty, jak výstavu zrealizovat. Klíčová je ale možnost do Lvova odjet (z Pardubic létá přímý spoj), což na podzim nebylo možné. Ostravského festivalu performance Malamut se účastnil performer a malíř ikon Volodimyr Toplyi. Falší kontakt se objevil prostřednictvím Českého centra. Výstava může být i souhrnem reakcí studentů 3. ročníku Národní umělecká akademie ve Lvově na aktuální dění. Je otázkou, zda jejich současný skupinový projekt „Karanténní deníky“, dokumentace úvah a pozorování individuálních zkušeností s izolací od začátku března 2020 až do prvního uvolnění karanténních omezení bude ještě zajímavá. Tato výstava může být v případě pokračujících obtíží s pandemií instalována až v roce 2022.
Kurátor: Martina Vítková